Reklamační řád - GIVsport GIVOVA

Kategorie
 
 
 
 
 

Reklamační řád internetového obchodu GIVsport

upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "RP")

Úvodní ustanovení


1. Internetový obchod na adrese  https://www.givsport.cz  (dále jen "internetový obchod") je provozován společností GIVsport s.r.o, se sídlem na adrese Pod lipami 96, Liptovský Hrádok 033 01, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: sro, vložka č. 66444 / L, IČO: 50 527 584 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající"), bankovní spojení: FIO banka, a.s., č. účtu: 2001089843/2010, IBAN: SK58 8330 0000 0020 0108 9843. Další údaje na prodávajícího důležité pro kontakt spotřebitele s prodávajícím jsou následující:
e-mail:  obchod@givsport.cz
tel. č .: +421 911 506 510


2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb).

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.

4. Reklamací pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.


Postup vyřizování reklamací

 Zabalený a nepoškozené zboží nám můžete zaslat na adresu: GIVsport sro, Pod lipami 96, 03301 Liptovský Hrádok. Spolu se zbožím je třeba přiložit i vyplněný reklamační formulář . Po obdržení zboží Vám následně odešleme požadovaný produkt a bude Vám účtována už jen doprava 3,50 €, resp. pokud bylo zboží poškozeno, tak všechny náklady nese prodávající. Všechny reklamace se pro Vás snažíme promptně vybavit (zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace). V případě uplatnění reklamace nás prosím předem kontaktujte.

1. Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo elektronickou poštou.

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:
• kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
• předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
• komu je reklamace adresována,
• datum podání reklamace,
• podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.

3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně Oprávněnou osobou jménem objednatele musí být k reklamaci přiloženy plnou moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Objednatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:
• při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do podatelny sídla objednatele)
• při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí objednatel doručení
• při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele .

7. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

8. Objednatel je oprávněn tento řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Objednatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.

Tento RP nabývá platnosti a účinnosti od 01.03.2016  a plně nahrazuje předchozí RP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze